حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴۱

نشان اهل دوزخ نیز چار است

هم از قول نبی آن روح اعظم