حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴۲

نشان جملهٔ مردم همین است

که بگزینند جنت بر جهنم