حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴۶

نقش و خیالی است حدوث از قدیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم