حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۴۸

نه اسقاط و نه اثبات است اینجا

ز هست و نیست بگذر جان بابا