حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۵۱

نور خود در نار موسی را نمود

در همه اشیا چنین ما را نمود