حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۵۲

نیست ما را روز بر کس بوسهٔ ما طرح نیست

هر که را دل می‌کشد می ‌آید و جان می ‌دهد