حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۲

هر زمان صنعی نماید در نظر

می ‌برد خلقی و می ‌آرد دگر