حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۶

هر کسی کو دلیل او باشد

بد نباشد بگو نکو باشد