حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۷

هر که او رو ز غیر او بر تافت

پرتو نور او بر او برتافت