حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۸

هر که بر نور رفت و باز آمد

شک ندارم که او پشیمان است