حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۶۹

هر که در بند نفس حیوان است

بندهٔ آب و چاکر نان است