حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۱

هر که سلطان خویش نشناسد

عزت او تمام کی دارد