حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۲

هر کس که نهد تاج سر ما بر سر

فارغ شود از درد سر هر دو سرا