حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۳

هر یار که ثابت نبود در یاری

شاید که ورا به یاریش نشماری