حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۴

هرچه داری به عشق او درباز

تا کند او به روی تو در باز