حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۷

همه پابند آن دلارامند

مرغ و دانه تمام در دامند