حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۸

همه تسبیح حضرتش گویند

همه ناطق به رحمت اویند