حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۷۹

همه حق است و خلق اینجا نیست

خلق ما جو که خلق با ما نیست