حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۱

احداث زمانه را چو پایانی نیست

و احوال جهان را سر و سامانی نیست

چندین غم بیهوده به خود راه مده

کاین مایۀ عمر نیز چندانی نیست