حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۶

بر خود چه نهی رنج در این جای سه پنج

چون پای یقین نهاده ای بر سر گنج

بنشین به تأنی و بر آسا از رنج

و آن گنج به معیار خرد بر خود سنج