حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۷۴

تا روی زمین و آسمان خواهد بود

حیوان و نبات، هر دوان خواهد بود

تا چرخ و سراسر اختران سیر کنند

نقد تو خلاصۀ جهان خواهد بود