حمایت از گنج نما
 

لیس‌کمثله شی‌ء و هو السمیع البصیر

وترو قدوس و واحد است و صمد

وصف‌ او لم یلد ولم یولد

بود او اول و بدایت نه

هستیش آ‌خر و نهایت نه

به قدیم است اولش معروف

به دوام است آخرش موصوف