حمایت از گنج نما
 

مدح امیرالمومنین ابوبکر

دین حق را زابتدا زرسول

جز ابوبکر کس نکرد قول

هر چه پیغمبرش زحق گفته

کرده باور زصدق و پذرفته

جسم او همچو روح صافی بود

با همه کس به طبع وافی بود

مشرق آفتاب صدق‌، دلش

اثر لطف ایزد آب و گلش

محرم راز حضرت نبوی

عاشق نور روی مصطفوی