حمایت از گنج نما
 

مفتاح ابواب الاسرار مصباح ارواح الابرار

خالق خلق وایزد بی چون

فاعل کارگاه «‌کن فیکون»

هر چه آورد از عدم به وجود

از وجود همه تویی مقصود

خویشتن را نخست نیک بدان

تختهٔ آفرینشت برخوان