حمایت از گنج نما
 

شرف المؤمن استغناؤه عن الناس

جهد آن کن که سرفراز شوی

ور در حلق بی‌ نیاز شوی

بر در این و آن به هرزه مپوی

وز در حلق آبروی مجوی

عزت از حضرت خدای طلب

منصب و جاه آن سرای‌ طلب