حمایت از گنج نما
 

کثرة الضحک تمیت القلب

برتو بادا که خیره کم خندی

وربخندد کسی تو نپسندی

هیچ دانی غرض از اینها چیست‌؟

هر که خندید بیش‌، گریست

در جهانی دهان زخنده ببند

چون برستی زهول حشر، بخند