حمایت از گنج نما
 

الایمان نصفان‌، نصفه صبر ونصفه شکر

وقت ضر و عنا دل صابر

گاه نفع و غنا زبان شاکر

صبرو شکری همی نمای به نقد

تا خطابت کنند «نعم العبد»