حمایت از گنج نما
 

و ان منکم الا واردها کان علی ذلک حتماً مقضیاً