حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰

چو گرد آرند کردارت به محشر

فرو مانی چو خر به میان شلکا

< شمارهٔ ۱۱

        

شمارهٔ ۹ >