حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹

جغد که با باز و پلنگان پرد

بشکندش پر و بال و گردد لت لت