حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۰

تا لباس عمر اعدایش نگردد بافته

تار تار پود پود اندر فلات آن فوات