حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲۱

بر روی پزشک زن، میندیش

چون بود درست بیسیارت