حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۲

با دل پاک مرا جامهٔ ناپاک رواست

بد مر آن را که دل و دیده پلیدست و پلشت