حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۸

زین و زان چند بود برکه و مه؟

مر ترا کشی و فیزین و غنوج