حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۳۹

از جود قبا داری پوشیده مشهر

وز مجد بنا داری بر برده مشید