حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۴

مرده نشود زنده، زنده بستودان شد

آیین جهان چونین تا گردون گردان شد