حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۵

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید

جامهٔ خانه بتیک فاخته گون شد