حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۴۹

دل از دنیا بردار و به خانه بنشین پست

فرا بند در خانه به فلج و بپژاوند