حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵۳

بدان مرغک مانم که همی دوش

بزار از بر شاخک همی فنود