حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۱

نهاد روی به حضرت، چنان که روبه پیر

بتیم وا تگران آید از در تیماس