حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۷۸

بسا کسا! که جوین نان همی نیابد سیر

بسا کسا! که بره است و فرخشه بر خوانش