حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۹۰

یار بادت توفیق، روزبهی با تو رفیق

دولتت بادا حریف، دشمنت غیشه و نال