حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۲

خواسته تاراج گشته، سر نهاده بر زیان

لشکرت همواره یافه، چون رمهٔ رفته شبان