حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۱

هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت

سر از دریچهٔ رنگین برون کند زرین