حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۲۹

عاجز شود از اشک و غریو من

هر ابر بهارگاه بابختو