حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۱۳۱

ای دریغ! آن حر، هنگام سخا حاتم فش

ای دریغ! آن گو، هنگام وفا سام گراه