حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۵

منم خو کرده بر بوسش، چنان چون باز بر مسته

چنان بانگ آرم از بوسش، چنان چون بشکنی پسته