حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۶

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب

تا سرو سبز باشد و بار آورد پده