حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۳۷

آتش هجر ترا هیزم منم

و آتش دیگر ترا هیزم پده