حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۰

در راه نشابور دهی دیدم بس خوب

انگشتهٔ او را نه عدد بود و نه مره